برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3209 روز پیش

قیمت فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی از شرکت مرک آلمان MERCK

قابل توجه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی
لیست مواد شیمایی مرک آلمان همراه با قیمت و تاییده CERTIFICATE OF ANALYSIS COA و همراه با اطلاعات ایمنی کالا SAFETY DATA SHEET MANUAL MSDS
شامل شرح کالا بسته بندی کد کالا قیمت یک بسته
1. آب اکسیژنه مرک آلمان 5/2 لیتری 108597 648.000 ریال
2. آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115333 مرک آلمان 359.000ریال
3. آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی لیتری 103428 مرک آلمان 4.780.000ریال
4. آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان798.000ریال
5. آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان 1.998.000ریال
6. آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمی 822289 349.000 ریال
7. آلفا نفتیل امین مرک آلمان100 گرمی822291 349.000 ریال
8. آلومینیوم 10156 مرک آلمان 250 گرمی 1.265.000ریال
9. آلومینیوم اکساید 101095 یک کیلویی مرک آلمان 779.000ریال
10. آلومینیوم بوتیلات 820054 مرک آلمان 100 گرمی 598.000ریال
11. آلومینیوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کیلویی101102 888.000
12. آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان1 کیلویی 101086 895،000رال
13. آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان 690.000ریال
14. آمونیاک 25% مرک آلمان2،5 لیتری105422 398.000رالI
15. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان1 کیلویی101042 749.000رالم
16. آمونیوم استات مرک آلمان1 کیلویی101115 748.000رال0
17. دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190 مرک آلمان 890.000ریال
18. آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان1 کیلویی103791 748.000رال،
19. آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 103776 748،000راله
20. آمونیوم سولفات مرک آلمان1 کیلویی101216 644.000رال0
21. آمونیوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمی 398.000ریال
22. آمونیوم فلوراید 101164 مرک آلمان 1 کیلویی 960.000ریال
23. آمونیوم بی کربنات 101131 5 کیلویی مرک آلمان 1.490.000ریال
24. آمونیوم پر سولفات 101201 بسته 500 گرمی مرک آلمان 530.000ریال
25. آمونیوم کلراید مرک آلمان1 کیلویی 100924 رال.649.000
26. آمونیوم مونو وانادات مرک آلمان100 گرمی 101226 898.000رالل
27. آمونیوم سریم نیترات 102276 بسته 100گرمی مرک آلمان 1.098.000ریال
28. آمونیوم نیترات مرک آلمان1 کیلویی101188 598،000رالل
29. آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101181 4.480.000رالی
30. دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206 498.000 رال8
31. آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124 498.000رالم
32. آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان 559.000 ریال
33. آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی 698.000ریال
34. آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279 1.180.000رال،
35. آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256 579،000رالل
36. آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان 690.000ریال
37. آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860 989،000رال8
38. آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965 749.000رال،
39. آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین 388.000ریال
40. آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883 795.000رال0
41. اتانول مرک آلمان 2.5 لیتری 100986 749.000رال8
42. اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری 828.000ریال
43. اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان 628.000ریال
44. اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864 599.000رالل
45. اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949 948.000رال،
46. triاتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874 698،000رالف
47. اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014 1.080.000رال8
48. استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685 1.488.000رال0
49. استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023 799.000رال0
50. استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028 448.000رال9
51. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013 585.000رال8
52. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100014 485.000رال
53. استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان 2،5 لیتری 100030 1.190.000رالم
54. استرانسیوم استات 100 گرمی آلفایزر آمریکا 1.280.000ریال
55. استرانسیوم کربنات 500 گرمی مرک المان 1.569.000ریال
56. اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی4.980.000ریال
57. اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی 3.980.000ریال
58. اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری 3.980.000ریال
59. اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان 2.5 لیتری 100056 390،000رالک
60. اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471 978.000رال0
61. اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126 549.000رال0
62. اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492 648.000رال0
63. اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817 449،000رال0
64. اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288 948،000رال0
65. اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی 744.000ریال
66. اسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136 389.000رال،
67. اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165 689.000ریال
68. اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802 848،000رال،
69. اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان 1 لیتری 822336 798.000رال0
70. اسید پیکریک هلندی 500 گرمی 799.000رال3
71. اسید سولفوریک مرک آلمان 2،5 لیتری100731 498.000رال،
72. اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731 349.000ریال
73. اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691 1.390.000رال0
74. اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی 399.000ریال
75. اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی 789.000ریال
76. اسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631 759.000رال9
77. اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244 599.000رال،
78. اسید فسفریک مرک آلمان 2،5 لیتری100563 748.000رال0
79. اسید فلوریدریک مرک آلمان 2،5 لیتری100337 1.900.000رال0 **
80. اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264 748.000رال0
81. اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویس 938.000ریال
82. اسید فیتیک 25 گرمی زیگما آمریکا 1.590.000 ریال
83. اسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291 788.000 ریال
84. اسید گلی اگزالات 25 گرمی مرک آلمان 858.000ریال
85. اسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366 1.044.000رال،
86. اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان 2،5 لیتری100314 358.000رال،
87. اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2،5 لیتری100519 2.248.000ریال
88. اسید نیتریک 65% مرک آلمان 2،5 لیتری 100456 488.000رالی
89. اسید نیتریک 100% دود زا مرک آلمان 1 لیتری 100450 2.490.000ریال
90. اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر 800181 بسته 1 لیتری 688.000ریال
91. اسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546 699.000رال3
92. اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380 748.000ریال
93. اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400 آرت 3.600.000ریال
94. اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532 مرک آلمان 498.000ریال
95. اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان 788.000ریال
96. اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی ساخت BDH انگلستان 3.220.000ریال
97. استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679 549.000رال0
98. استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343 385.000ریال
99. اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170 748.000رال3
100. اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی 994.000رال0
101. اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761 959.000رال0
102. اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان 749.000ریال
103. ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839 349.000رالک
104. ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434 459.000رالل
105. ال آلانین 25 گرمی سیگما آمریکا 494.000 ریال
106. ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542 598.000رالل
107. ال آرابینوز 25 گرمی زیگما آمریکا 778.000 ریال
108. ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی 698.000ریال
109. اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133 رال.558.000
110. اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی 998.000ریال
111. ارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلمان 398.000ریال
112. اکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830 رال 598.000
113. ان آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری 807500 878،000رال3
114. انتلان مرک آلمان500 میلی 598،000رال
115. ان پنتان مرک آلمان 1 لیتری 107176 584،000رال
116. ان هپتان مرک آلمان 1 لیتری 104365 598.000رال
117. ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291 368.000رالل
118. ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368 635.000رال0
119. آنتراسین مرک آلمان 100گرمی 820109 449.000رال0
120. اوره مرک آلمان 1 کیلویی 818710 394.000رال0
121. اورنج جی مرک آلمان 25 گرمی 115925 699.000رال0
122. اورتو فنانترولین 10 گرمی مرک آلمان 107225 928.000ریال
123. ائوزین بلو مرک آلمان 100 گرمی 115934 2.380.000رال0
124. ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان 2،5 لیتری106146 1.269.000رال0
125. ایزو آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری822255 1.125.000رال4
126. ایزو بوتانل مرک آلمان 1 لیتری 100985 344.000رال
127. ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری مرک آلمان 822102 798.000ریال
128. ایزو پنتیل الکل 1 لیتری مرک آلمان 789.000ریال
129. ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281 2.090.000رال
130. ایندول استیک اسید مرک آلمان 10 گرمی 100353 498.000رال0
131. ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان 5 گرمی سیگما آمریکا 548.000رال0
132. ایندیوم 100 گرمی 112196مرک آلمان 7.980.000ریال
133. ایندیم کلراید 10 گرمی آلفا آمریکا 2.890.000 ریال
134. ایریدیوم کلراید 50 گرمی سروا آمریکا 2.590.000 ریال
135. اورسینول 5 گرمی مرک آلمان 429.000 ریال
136. اورتو تولوئیدین 2.5 لیتری آرت 808312 مرک آلمان 549.000ریال
137. باریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717 494.000رال
138. باریم پراکساید 1 کیلویی 101740 مرک آلمان 1.898.000ریال
139. باریم استات مرک آلمان 1 کیلویی 101704 1.890.000رال0
140. باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمی 959.000ریال
141. باریم سولفات مرک آلمان 5 کیلویی101750 1.980.000رالم
142. بافر PH1 مرک آلمان1 لیتری 109432 695.000 ریال
143. بافر PH10 مرک آلمان1 لیتری 109409 395.000 ریال
144. برم (برومین ) مرک آلمان 250 میلی لیتری820171 978.000رال
145. برومو تیمول بلو مرک آلمان 25 گرمی103026 1.390.000رال
146. بروسین سولفات زیگما آمریکا 25گرمی 890.000ریال
147. برموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمی 108122 1.398.000رال0
148. برموکروزول گرین مرک آلمان 25 گرمی108121 2.080.000رالم
149. برومو کروزول رد 5 گرمی مرک آلمان 428.000ریال
150. بنزوئیل پر اکساید مرک آلمان250 گرمی801641 388.000رلل
151. بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمان 598.000ریال
152. بنزیل الکل 2.5 لیتری مرک آلمان 1.350.000 ریال
153. برومید پتاسیم مرک آلمان 1 کیلویی104900 769.000رال4
154. برومو بنزن 250 میلی لیتری پانراک اسپانیا 488.000 ریال
155. دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738 مرک آلمان 598.000ریال
156. 1بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100988 1.325.000رالم
157. 2 بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 109630 998،000رال0
158. بوتیل استات مرک آلمان 1 لیتری 101974 598.000رال0
159. بوتیل الکل 2.5 لیتری 101990 مرک آلمان 1.239.000ریال
160. بورسین مرک آلمان 50گرمی 1.448.000رال،
161. بنزآلدئید مرک آلمان 2،5 لیتری 801756 949،000رالل
162. بنزن مرک آلمان 2،5 لیتری 101782 1.490.000ریال
163. بنزوفنون مرک آلمان 250 گرمی 801801 549،000رال0 **
164. بنزیل کلراید 1 لیتری مرک آلمان 801809 514.000ریال
165. بتا نفتول مرک آلمان 1 کیلویی 822290 798.000رال0
166. بی فنیل امید مرک آلمان 1 کیلویی820528 899.000رال0
167. بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک آلمان 720.000ریال
168. بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400 مرک آلمان 1.490.000ریال
169. بیسموت نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101878 950.000 ریال
170. تایرون 100 گرمی فلوکا سویس 1 بسته 2.530.000ریال
171. تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری آلمان 800658 498.000ریال
172. تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان100 گرمی 818858 1.098.000رالی
173. تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان 25 گرمی 118312 3.980.000ریال
174. تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162 مرک آلمان 2.190.000ریال
175. تتراکلرید کربن مرک آلمان 2،5 لیتری102222 با درخواست
176. تترا متیل بنزیدین مرک آلمان 1 لیتری108622 788.000رالل
177. تترا فلورو بوریک اسید آلفایزر آمریکا بسته 100 گرمی 799.000ریال
178. تترا هیدروفوران مرک آلمان 2،5 لیتری108114 1.119.000رال8
179. ترایتون X100 مرک آلمان 1 لیتری108603 948.000رال8
180. تریس مرک آلمان 100گرمی 108219 588.000ریال
181. تری کلرو استیک اسید مرک آلمان 1 کیلویی 100810 1.198.000رال0
182. تری فنیل تترازولیوم کلراید مرک آلمان 10 گرمی 108380 689،000رالف
183. تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270 مرک آلمان 828.000ریال
184. تری اتانول آمین 2.5 لیتری با خلوص 99.9% ساخت هند 1.725.000ریال
185. تری اتیل آمین 1 لیتری مرک آلمان 450.000ریال
186. تریپان بلو 5 گرمی زیگما آمریکا 490.000 ریال
187. تریپسین 1 کیلویی 108367 مرک آلمان 2.859.000 ریال
188. تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164 649،000رالل
189. تولوئن مرک آلمان 2،5 لیتری 108323 595.000رالا
190. تویین 20 مرک آلمان 1 لیتری 817072 888.000رالل
191. تویین 80 مرک آلمان 1 لیتری 822187 897.000رالل
192. تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی ساخت SDFine هند 1.190.000ریال
193. تیتانیوم پودر 250 گرمی 112373 مرک آلمان 4.290.000ریال
194. تیتانیوم دی اکساید مرک آلمان 1 کیلویی 760.000ریال
195. تیتانیوم ایزو پروپواکساید 250 میلی لیتری زیگما آمریکا 2.180.000ریال
196. تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری مرک آلمان 849.000ریال
197. تیترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884 148.000رالا
198. تیترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887 148.000 ریال
199. تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان آمپول109956 169.000رال0
200. تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان آمپول109959 148.000رال0
201. تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 109092 مرک آلمان 1 لیتری 969.000ریال
202. تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آلمان آمپول 109970 رالل189.000
203. تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109973 138.000رال0
204. تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109990 رال 458.000
205. تیترازول ید 1،. نرمال مرک آلمان آمپول109910 469.000رال8
206. تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109992 238.000رال8
207. تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109950 168.000رال0
208. تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال مرک آلمان آمپولی 297.000ریال
209. تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109935 455.000رال0
210. تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال مرک آلمان 338.000ریال
211. تترا کلرو اوریک اسید سه آبه مرک آلمان 101582 بسته 1 گرمی 2.630.000ریال
212. تترا بوتیل تیتانات 250 میلی لیتری فلوکا سوئیس 1.980.000ریال
213. تمد 250 میلی لیتری مرک آلمان 598.000ریال
214. تنگستن 100 گرمی 112406 مرک آلمان 1.552.000ریال
215. تیو سیانات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101212 949.000 ریال
216. تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک آلمان 698.000ریال
217. تیمول بلو 25 گرمی مرک آلمان989.000ریال
218. تیو استامید 250 گرمی مرک آلمان 1.989.000ریال
219. تیوسیانات جیوه مرک آلمان 25 گرمی 104484 449.000 ریال
220. تیومرسال مرک آلمان 100 گرمی 817043 1.798.000ریال
221. تیونیل کلراید 1 لیتری ساخت هند 989.000ریال
222. پارا تولوئیدین 808315 بسته 250 گرمی مرک آلمان 498.000ریال
223. پارافین مرک آلمان 2،5 لیتری 107160 1.190.000 ریال
224. پارانیتروآنیلین مرک آلمان 250گرمی 822292 469.000 ریال
225. پالادیوم کلراید 807110 مرک آلمان 1 گرمی 1.340.000ریال
226. پالادیوم نیترات 1 گرمی 814573 مرک آلمان 1.890.000 ریال
227. پیریدین مرک آلمان 2،5 لیتری 107462 با درخواست
228. پیرازین 100 گرمی 807064 مرک آلمان 758.000 ریال
229. پنتا اکسید فسفر مرک آلمان 1 کیلویی 100540 915.000 ریال
230. پتاسیم هیدرواکساید مرک آلمان 1 کیلویی 105033 395.000 ریال
231. پترولیوم بنزن مرک آلمان 5 لیتری 100909 988.000 ریال
232. 1 پروپانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100996 1.459.000 ریال
233. 2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) مرک آلمان 2،5 لیتری 100995 444.000 ریال
234. پپتون 500 گرمی مرک آلمان 1.298.000ریال
235. پتاسیم فلزی 804815 مرک آلمان 25 گرمی 1.090.000ریال
236. پتاسیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 104862 1.890.000 ریال
237. پتاسیم کرومات مرک آلمان 104952 250گرمی 710.000ریال
238. پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی مرک آلمان 108092 797.000ریال
239. پتاسیم پرمنگنات شارلو اسپانیا 1 کیلویی 790.000 ریال
240. پتاسیم پرمنگنات pa مرک آلمان 250 گرمی 105082 645.000 ریال
241. پتاسیم پریدات 100 گرمی مرک آلمان 778.000 ریال
242. پتاسیم تیوسیانات مرک آلمان 1 کیلویی 105125 980.000ریال
243. پتاسیم تلوریت 100 گرمی مرک آلمان 1.990.000ریال
244. پتاسیم سیترات مرک آلمان 5 کیلویی 104956 1.990.000 ریال
245. پتاسیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105090 555.000 ریال
246. پتاسیم کلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104936 449.000 ریال
247. پتاسیم کلراید محلول 3 مولار مرک آلمان 104817 250 میلی لیتر 388.000ریال
248. پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) مرک آلمان 100گرمی 104982 388،000 ریال
249. دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه مرک آلمان 1 کیلویی 105099 745،000 ریال
250. پتاسیم اگزالات هیدرات مرک آلمان 1 کیلویی 105072 748،000 ریال
251. پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1کیلویی 104873 604،000 ریال
252. پتاسیم کربنات مرک آلمان 1کیلویی 104924 598،000 ریال
253. پتاسیم سولفات مرک آلمان 1کیلویی 105151 ریال 658.000
254. پتاسیم سیانید مرک آلمان 104967 بسته 250 گرمی 1.098.000ریال
255. پتاسیم نیترات مرک آلمان 1کیلویی 105061 619.000 ریال
256. پتاسیم نیتریت 250گرمی مرک آلمان 105067 867.000ریال
257. پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک آلمان 1 کیلویی 104971 798،000 ریال
258. پتاسیم هیدروژن فتالات مرک آلمان 250 گرمی 104874 698،000 ریال
259. پتاسیم هیدروژن کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 104852 549،000 ریال
260. پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک آلمان 984.000ریال
261. پتاسیم یدات مرک آلمان 500 گرمی 105050 1.590.000 ریال
262. پتاسیم یدید مرک آلمان 250گرمی105043 960.000ریال
263. پروتئیناز K 100 میلی گرمی ساخت آمریکا 1.190.000ریال
264. پلی اتیلن گلایکول 6000 مرک المان 1 کیلویی 807491 618.000 ریال
265. پلی وینیل بوتیرال 1 کیلویی آلدریچ آمریکا 6.980.000ریال
266. پلاتین 1 گرمی ریدل 2.970.000ریال
267. پلاتینیوم تترا کلراید 807374 مرک آلمان 1 گرمی 1.760.000ریال
268. پروپیلن گلیکول مرک آلمان 2.5 لیتری 107478 698.000 ریال
269. پروپیلن اکساید 1 لیتری مرک آلمان 807027 714.000ریال
270. پودر مس مرک آلمان 250 گرمی 102703 848.000 ریال
271. جیوه نیترات مرک آلمان 250 گرمی 104437 1.888.000ریال
272. دی اتیل اتر مرک آلمان 5 لیتری 100926 1.880.000ریال
273. دی اتیل امین مرک آلمان 1 لیتری 803010 358.000 ریال
274. دی اتانل امین مرک آلمان 1 لیتری 803116 588.000ریال
275. دی استیل منوکسیم مرک آلمان 100 گرمی 102918 558.000 ریال
276. 1و4 دی اکسان مرک آلمان 1 لیتری 103115 898.000 ریال
277. دی آمینو پروپان 1 لیتری مرک آلمان 821041 هر بسته 1.490.000ریال
278. دی اکسید سلنیوم مرک آلمان 50 گرمی 800653 418.000 ریال
279. دی کرومات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101149 968.000 ریال
280. دی کلرومتان مرک آلمان 2،5 لیتری 106050 559.000 ریال
281. دی مدیوم بروماید شارلو اسپانیا 1 گرمی 112130 2.380.000ریال
282. دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115 مرک آلمان 849.000ریال
283. دی متیل سولفواکساید مرک آلمان 1 لیتری 116743 788.000 ریال
284. دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان 100 میلی لیتری 4.590.000ریال
285. دی متیل فرمامید مرک آلمان 2،5 لیتری 103053 969.000 ریال
286. دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408 مرک آلمان 1.088.000ریال
287. دی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک آلمان450.000ریال
288. دی متیل گلی اکسیم مرک آلمان 100 گرم 103062 848.000 ریال
289. دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی مرک آلمان 759.000 ریال
290. دی سولفین بلو مرک آلمان 25 گرمی 112144 1.390.000 ریال
291. دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 5 کیلویی 106573 2.250.000ریال
292. دی سیکلو سرین بسته 100 میلی گرمی سیگما آمریکا 388.000ریال
293. دی فنیل آمین 820528 100 گرمی مرک آلمان 358.000ریال
294. رایت مرک آلمان 25 گرمی 109278 1.398.000 ریال
295. روغن صدر مرک آلمان 500 میلی 106965 1.410.000 ریال
296. روغن امرسیون مرک آلمان100 میلی 378.000 ریال
297. روغن سیلیکون مرک آلمان 100 میلی 109762 768.000 ریال
298. روی سولفات مرک آلمان1 کیلو 108883 668.000 ریال
299. روی 108789 مرک آلمان 1 کیلویی 980.000ریال
300. روی استات 1 کیلویی 108802 مرک آلمان 960.000ریال
301. روی نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 108833 988.000ریال
302. روی یدید 108828 مرک آلمان بسته 25 گرمی 839.000ریال
303. رزورسینول مرک آلمان 100 گرم 107593 479،000 ریال
304. زایلن سیانول مرک آلمان 5 گرمی 110590 918.000 ریال
305. زیر کونیوم دی اکساید اکروس آمریکا 100 گرمی 1.330.000ریال
306. ژلاتین مرک آلمان 1 کیلویی 104078 957.000 ریال
307. ساکاروز مرک آلمان 1 کیلویی 107687 567.000 ریال
308. سافرانین مرک آلمان 25 گرمی 978.000ریال
309. ستاولن مرک آلمان 100 گرمی 788.000 ریال
310. ستیل الکل مرک آلمان 1 کیلویی 818704 948.000ریال
311. سدیم ازاید مرک آلمان 100 گرمی 106688 787.000 ریال
312. سدیم استات مرک آلمان 1 کیلویی 106267 548.000 ریال
313. سدیم ارسنیت مرک آلمان 1 لیتر 106277 488.000 ریال
314. سدیم پتاسیم تارتارات مرک آلمان 1کیلویی 108087 798.000 ریال
315. سدیم برماید مرک آلمان 1 کیلویی 106360 979.000 ریال
316. سدیم بوروهیدرید مرک آلمان 100 گرم 818823 989.000ریال
317. سدیم بی کربنات مرک آلمان 500گرمی 106323 298.000 ریال
318. سدیم سولفید اکروس آمریکا 1 کیلویی 1.139.000 ریال
319. سدیم بنزوات مرک آلمان 25 کیلویی 106290 5.149.000 ریال
320. سدیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 106336 1.098.000 ریال
321. سدیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 106609 544.000 ریال
322. سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک آلمان 650.000ریال
323. سدیم تترابورات 10 ابه مرک آلمان 1 کیلویی 106303 399.000 ریال
324. سدیم پراکسید مرک آلمان 100 گرمی 106563 798.000 ریال
325. سدیم تیو سولفات مرک آلمان 2،5 کیلویی 106512 818.000 ریال
326. سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105553 1.459.000 ریال
327. سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105554 1.259.000 ریال
328. سلیکاژل 60F کروماتوگرافی 107739 بسته 1 کیلویی 1.580.000ریال
329. سیلیسیوم 50 گرمی انگلستان ساخت BDH 1.100.000ریال
330. سدیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106345 569.000 ریال
331. سدیم دی تیونیت 500 گرمی مرک آلمان 498.000ریال
332. دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106574 649.000 ریال
333. سدیم دودسیل سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 817034 698.000 ریال
334. سدیم دودسیل بنزن سولفونات 1 کیلویی ساخت هند 1.760.000ریال
335. سدیم سولفات 10 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 822286 359.000 ریال
336. سدیم سولفیت مرک آلمان 1 کیلویی 106652 544.000 ریال
337. سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری مرک آلمان 106522 1.280.000ریال
338. دی سدیم ساکسینات 100 گرمی مرک آلمان 820151 490.000ریال
339. تری سدیم سیترات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106448 648.000 ریال
340. تری سدیم فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106577 598.000 ریال
341. دی سدیم اگزالات مرک آلمان 1 کیلویی 106557 1.390.000 ریال
342. سدیم فلوراید 500 گرمی هندی 588.000ریال
343. سدیم کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 106398 658.000 ریال
344. سدیم کلراید (نمک طعام ) مرک آلمان 1 کیلویی 106404 349.000 ریال
345. سدیم متا پریدات مرک آلمان 50 گرمی 106597 499.000 ریال
346. سدیم مولیبدات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106524 2.100.000ریال
347. سدیم نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106535 498.000 ریال
348. سدیم نیتریت مرک آلمان 1 کیلویی 106544 559.000 ریال
349. سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی مرک آلمان 1 کیلویی 106482 399.000 ریال
350. سرب استات مرک آلمان 1 کیلویی 107372 958.000ریال
351. سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 107365 مرک آلمان 500 گرمی 1.089.000 ریال
352. سدیم یدید مرک آلمان 250 گرمی 106523 1.190.000 ریال
353. سرب نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 107397 958.000 ریال
354. سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلویی 2.189.000ریال
355. سریم فلوراید 100 گرمی سروا آمریکا 4.590.000 ریال
356. سزیم کربنات 25 گرمی سروا آمریکا 2.490.000ریال
357. سولفولان مرک آلمان250 میلی لیتری 807993 2.880.000ریال
358. دی سوربیتول 99% آلدریچ آمریکا 240850 بسته 100 گرمی 580.000ریال
359. سیلور (نقره)نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101510 5.680.000ریال
360. سیلور (نقره ) نیترات اپلیکم آلمان 100 گرمی 1.540.000ریال
361. سیلور (نقره)سولفات مرک آلمان 100 گرمی 101534 4.480.000 ریال
362. سیلور نیترات (نیترات نقره) 50گرمی ساخت آکروس آمریکا 1.590.000ریال
363. سیکلو هگزانون مرک آلمان 2.5 لیتری 102888 1.680.000 ریال
364. سیکلو هگزامید 5 گرمی زیگما آمریکا 2.090.000ریال
365. سیلیکاژل مرک آلمان 1 کیلویی 101925 718.000 ریال
366. سیلیسیم کربید BDHانگلستان500 گرمی 390.000 ریال
367. سیلیکون دی اکساید 100 گرمی 113126 مرک آلمان 1.980.000ریال
368. سودان بلک بی 25 گرمی BDH 498.000ریال
369. فایکول 5 گرمی زیگما آمریکا 698.000 ریال
370. فرمالین مرک آلمان 2،5 لیتری 104002 358.000 ریال
371. فرمامید 1 لیتری 104008 مرک آلمان 618.000ریال
372. فروکتوز 1 کیلویی مرک آلمان 818.000 ریال
373. فروسن 50 گرمی مرک آلمان 803978 689.000ریال
374. فلوکسین B مرک آلمان 10 گرمی 749،000 ریال
375. 1و10 فنانترولین مرک آلمان 25 گرمی 841491 858.000 ریال
376. اورتو فنانترولین کلراید 107223 10 گرمی مرک آلمان 888.000ریال
377. فنل مرک آلمان 1 کیلو 100206 779.000 ریال
378. فنل فتالین مرک آلمان 100 گرمی 107233 589.000 ریال
379. فنیل آنالین مرک آلمان 25 گرمی 107256 499.000 ریال
380. فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی آزمایشگاهی ساخت هند 699.000
381. فوشین بازیک مرک آلمان 25گرمی 115937 698.000 ریال
382. فوشین اسیدی مرک آلمان 25 گرمی 105231 488.000 ریال
383. فورفورال مرک آلمان 1 لیتری 804012 658.000 ریال
384. محلول فهلینگ A,B 500 میلی لیتری ساخت های مدیا 358.000ریال
385. قلع پودر 100 گرمی مرک آلمان 778.000ریال
386. قلع اکسید 100گرمی آلدریچ آمریکا 1.430.000ریال
387. کادمیوم سولفات مرک آلمان 100 گرمی 102027 448.000 ریال
388. کادمیوم استات 2 ابه مرک آلمان 500گرمی 102002 1.390.000 ریال
389. کادمیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان 799.000ریال
390. کارل فیشر مرک آلمان 1 لیتری 188005 1.290.000 ریال
391. کاربازول 250 گرمی 820255 مرک آلمان 798.000ریال
392. کبالت II نیترات 6 آبه مرک آلمان 100 گرمی 102536 899.000ریال
393. کبالت اکساید یا کبالت سیاه 50 گرمی 102544 مرک آلمان 1.480.000ریال
394. کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) مرک آلمان 100 گرمی 398.000 ریال
395. کلسیم استات مرک آلمان 1 کیلو 102052 788.000 ریال
396. کلسیم هیدروژن فسفات 102203 مرک آلمان 500 گرمی 448.000ریال
397. کلسیم هیدرواکساید 102047 مرک آلمان 500 گرمی 529.000ریال
398. کلسیم اکساید 500 گرمی مرک آلمان 749000ریال
399. کلسیم فلوراید 250 گرمی ساخت اپلیکم 1.440.000ریال
400. کلسیم نیترات 500 گرمی مرک آلمان 102121 هر بسته 488.000ریال
401. کلرامین T سه آبه 250 گرمی 818705 مرک آلمان 549.000ریال
402. کلروفرم مرک آلمان 2،5 لیتری 102445 698.000 ریال
403. کلروفرم دوتره مرک آلمان 25 میلی لیتری 1.280.000 ریال
404. کلسترول مرک آلمان 100گرمی 103672 939.000ریال
405. کینولین مرک آلمان 802407 بسته1 لیتری 1.108.000 ریال
406. کلرید فریک 6 ابه مرک آلمان 250 گرمی 103943 448.000 ریال
407. کلرو بنزن مرک آلمان 1 لیتری 410،000 ریال
408. 2- کلرو بنزوئیل کلراید بسته 250 میلی لیتری 802618 مرک آلمان 884.000ریال
409. کلرید استرانسیوم 6 آبه مرک آلمان250 گرمی 107865 555.000 ریال
410. کلرید آلومینیوم 1 کیلویی مرک آلمان 774.000 ریال
411. کلرید اهنIII 6 آبه مرک آلمان 1 کیلو 103943 1.180.000 ریال
412. کلرید باریم مرک آلمان 1 کیلویی 101717 448.000 ریال
413. کلرید روی مرک آلمان 1 کیلویی 108815 949.000 ریال
414. کلرید زیرکونیوم مرک آلمان 250 گرمی 808913 1.688.000 ریال
415. کلرید سدیم مرک آلمان 5 کیلویی 106400 595.000 ریال
416. کلرید سدیم مرک آلمان 1 کیلویی 106404 295.000 ریال
417. کلرید سرب مرک آلمان 100 گرمی 807383 519.000 ریال
418. کلرید مس II مرک آلمان 1 کیلویی 102738 968.000 ریال
419. کلرید طلا مرک آلمان 1 گرمی 1.890.000 ریال
420. کلرید کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102382 598.000 ریال
421. کلرید لیتیوم مرک آلمان 100 گرمی 105679 588.000 ریال
422. کلرید کروم IIIمرک آلمان 1کیلویی 102487 1.390.000 ریال
423. کلرید کبالت II 102539 100 گرمی مرک آلمان 1.888.000ریال
424. کلرید نیکل مرک آلمان250 گرمی106717 499.000 ریال
425. کلرید منگنز مرک آلمان 1 کیلویی 105917 949.000 ریال
426. کلرید منیزیم مرک آلمان 1 کیلویی 105833 749.000 ریال
427. کلرید قلع II مرک آلمان 1 کیلویی 1.770.000 ریال
428. کربنات کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102069 845.000 ریال
429. کربن اکتیو گرانول مرک آلمان 1 کیلویی 895.000 ریال
430. کریستال ویولت مرک آلمان 25 گرمی 101408 618.000 ریال
431. کربن دی سولفید مرک آلمان 1 کیلویی 102214 1.899.000 ریال
432. کروم تری اکساید 1 کیلویی ساخت مرک آلمان 102483 2.080.000ریال
433. کرومیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان 898.000ریال
434. کوپر(مس) سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 102787 1.098.000 ریال
435. کوپر (مس) نیترات مرک آلمان 250 گرمی 598.000ریال
436. کوماسی بریلیانت بلو ساخت BDH انگلستان بسته 25 گرمی 1.690.000ریال
437. کیومین هیدرو پروکساید مرک آلمان 820502 بسته 250 میلی لیتری 1.430.000ریال
438. کنگو رد مرک آلمان 25 گرمی 101340 318.000 ریال
439. گلوکز (دکستروز ) مرک آلمان 1 کیلویی 108346 650.000 ریال
440. گلایسین مرک آلمان 25 کیلویی500190 با درخواست
441. گلایسین 100 گرمی ساخت زیگما آمریکا 649.000ریال
442. گلیسیرین 104093 بسته 2.5 لیتری مرک آلمان 2.220.000ریال
443. گلوبولین 5 گرمی زیگما آمریکا 498.000 ریال
444. گریس سیلیکون انگلستان 100 گرمی 188،000 ریال
445. گزیلن (زایلن ) مرک آلمان 2،5 لیتری 108681 659.000 ریال
446. گزیلن اورنج 5 گرمی مرک آلمان 108677 1.980.000ریال
447. گیمسا مرک آلمان 100 گرمی 2.080.000 ریال
448. لانتانیوم نیترات ساخت مرک 105326 بسته 100 گرمی 1.190.000ریال
449. لسیتین (تخم مرغی) مرک آلمان 1 کیلویی 1.857.000 ریال
450. لیتموس مرک آلمان 100 گرمی 105312 858.000 ریال
451. لیتیم تترا بورات 1 کیلویی مرک آلمان 110783 4.190.000ریال
452. لیتیوم نیترات 112230 مرک آلمان 1 کیلویی 1.580.000ریال
453. لیتیوم کربنات 250 گرمی 105680 مرک آلمان 799.000ریال
454. لیتیوم هیدرواکساید 1056910100 بسته 100 گرمی مرک آلمان 780.000ریال
455. لوسین 25 گرمی زیگما آمریکا 398.000 ریال
456. مالتوز مرک آلمان 100 گرمی 105912 390،000 ریال
457. دی مانیتول سیگما آمریکا M9647 بسته 250 گرمی 580.000ریال
458. مالاشیت گرین مرک آلمان 100 گرمی 101398 958.000 ریال
459. متانل مرک آلمان 2،5 لیتری 106008 354.000 ریال
460. متانل pa مرک آلمان 2،5 لیتری 106009 354.000ریال
461. متانل کروماتوگرافی مرک آلمان 2،5 لیتری 106007 654.000 ریال
462. متانل خشک کروماتوگرافی مرک آلمان 2،5 لیتری 106012 898.000 ریال
463. متیل اورنج مرک آلمان 100 گرمی 101322 799.000 ریال
464. متیل رد مرک آلمان 100 گرمی 106076 1.408.000 ریال
465. متیل بلو مرک آلمان 100 گرمی 116316 1.398.000 ریال
466. متیل بنزوات 1 لیتری اکروس آمریکا 2.100.000ریال
467. 4- متیل بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری 821131 مرک آلمان 1.380.000ریال
468. متیل آنیلین 1 لیتری مرک آلمان 988.000 ریال
469. متیونین 25 گرمی زیگما آمریکا 494.000 ریال
470. مرکوری(جیوه) اکسید مرک آلمان 100 گرمی 104465 980.000 ریال
471. مرکوری(جیوه) سولفات مرک آلمان 250گرمی 104481 2.390.000ریال
472. مرکوری ( جیوه ) مرک آلمان 250 گرمی 104403 1.898.000ریال
473. مرکوری (جیوه) کلراید مرک آلمان 100 گرمی 104417 948.000 ریال
474. مرکوری (جیوه) نیترات 104437بسته 50 گرمی مرک آلمان 598.000ریال
475. مرکوری (جیوه ) 100 گرمی دگوسا آلمان 389.000ریال
476. مرکاپتو اتانول 805740 مرک آلمان 250 میلی لیتری 368.000ریال
477. منیزیم سولفات مرک آلمان 2،5کیلویی 105882 449.000 ریال
478. منیزیم 250 گرمی 818506 مرک آلمان 444.000 ریال
479. منیزیم اکساید 100 گرمی 105866 مرک آلمان 1.418.000ریال
480. منیزیم نوار 105812 مرک آلمان قطر 3 میلی متر 598.000ریال
481. منیزیم نیترات 500 گرمی مرک آلمان 698.000ریال
482. منگنز سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105999 950.000 ریال
483. منگنز نیترات 500 گرمی مرک آلمان 878.000ریال
484. موراکسید ( ملح مرده ) مرک آلمان 25 گرمی 106161 1.458.000 ریال
485. مورین مرک آلمان 5 گرمی 106098 958.000 ریال
486. مونو کلسیم فسفا ت مرک آلمان500 گرمی 102203 399.000 ریال
487. محلولهای استانداردهای فلزی 500 میلی لیتری ، منیزیم ، کروم ، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک آلمان هر بسته 488.000ریال
488. محلول استاندارد سزیم بسته 100میلی مرک آلمان 1.390.000ریال
489. محلول استاندارد تیتانیوم بسته 500میلی مرک آلمان 1.390.000ریال
490. محلول استاندارد طلا بسته 500میلی 170216 مرک آلمان 2.390.000ریال
491. محلول استاندارد نقره بسته 500میلی 119797 مرک آلمان 880.000ریال
492. محلول استاندارد زیرکونیوم بسته 100میلی مرک آلمان 1.680.000ریال
493. محلول استاندارد تلور بسته 100میلی 119514 مرک آلمان 1.680.000ریال
494. محلول استاندارد پلاتین بسته 100میلی 170219 مرک آلمان 1.390.000ریال
495. نسلر A مرک آلمان 500 میلی 109011 559.000 ریال
496. نفتالین مرک آلمان 1 کیلو 106200 1.098.000 ریال
497. نیکل 250 گرمی 112277 مرک آلمان 1.897.000ریال
498. نیکل II نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106721 1.918.000 ریال
499. نیکل اکسید مرک آلمان 100 گرمی 980.000 ریال
500. نیتروبنزن مرک آلمان 1 لیتری 806770 399.000 ریال
501. نین هیدرین 10 گرمی ریدل آلمان555.000 ریال
502. نوار تست پی هاش 0-14 ساخت مرک آلمان 109535بسته 100 عددی 94.000ریال
503. 4-نونیل فنل 1 گرمی آلفایزر آمریکا 1.190.000ریال
504. وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی فلوکا سوئیس 2.290.000ریال
505. هپارین 1 ویال سیگما آمریکا 788.000 ریال
506. هگزا متیلن تترامین مرک آلمان 1کیلویی 818712 494.000 ریال
507. هماتوکسیلین مایع مرک آلمان 2،5 لیتری 105174 1.490.000 ریال
508. هیدرازین هیدرواکساید مرک آلمان 1 لیتر 804608 1.204.000 ریال
509. هیدروکسیل امین هیدروکلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104616 2.390.00 ریال
510. هیدرواکسی اتیل سلولز با آرت نامبر 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمی 950.000ریال
511. هیدرواکسی کینولین 50 گرمی مرک آلمان 509.000ریال
512. هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی آلدریچ آمریکا 990.000ریال
513. هیامین مرک آلمان 1 لیتری 115480 399.000 ریال
514. هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته 500 گرمی مرک آلمان 790.000ریال
515. هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک آلمان 1.880.000ریال
516. هیستیدین 25 گرمی ریدل آلمان 444.000 ریال
517. هیدرازین سولفات مرک آلمان 100 گرمی 104603 468.000 ریال
518. ید مرک آلمان 100 گرمی 104761 988.000 ریال
519. EDTA 100944 مرک آلمان 1 کیلویی 958.000 ریال
520. EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات مرک آلمان 250 گرمی 790.000 ریال
521. EDTA پتاسیم دار مرک آلمان 100 گرمی 558.000 ریال

توجه : تحویل کالا بستگی به موجودی آن در انبار دارد
.
لیست کامل مواد و تجهیزات شرکت بازرگانی سحاب شیمی پاسارگاد به همراه قیمت بر روی لوح فشرده آماده ارسال به صورت رایگان
لطفا لیست درخواست خود را در ساعات اداری به شماره تلفنهای 88756692و 88756693 بصورت نمابر ارسال نمایید و یا بوسیله پست الکترونیک به آدرس sahabchemicalco@yahoo.com ارسال نمایید .
درصورت نیاز به اطلاعات تکمیلی و یا راهنمایی ، از 9 صبح تا 9 شب با
شماره تلفن 6775377 0912 تماس حاصل فرمایید
کاظمی


کلمات کلیدی :
مواد،شیمیایی،آزمایشگاهی،مرک،فلوکا،اکروس،MERCK،امونیوم،اتانل،استن،سیلور،نقره،سولفات،استات، نیترات،اسید،سولفوریک،کلریدریک،نیتریک،نمک،EDTA،سلیکاژل،پتاسیم،هیدرازین،هماتوکسیلین،نیکل، جیوه،اکسید،کلرید،یدید،روی،باریم،سرب،سدیم،استات،هیدرواکسید،مولیبدات،پرمنگنات،اورنج،بلو،رد،ویولت، لیتیوم،طلا،فسفات،فسفر،گزیلن،اتر


کلمات کلیدی :
مواد-شیمیایی-آزمایشگاهی-مرک-فلوکا-اکروس-MERCK-امونیوم-اتانل-استن-سیلور-نقره-سولفات-استات-نیترات-اسید-سولفوریک-کلریدریک-نیتریک-نمک-EDTA-سلیکاژل-پتاسیم-هیدرازین-هماتوکسیلین-نیکل-جیوه-اکسید-کلرید-یدید-روی-باریم-سرب-سدیم-استات-هیدرواکسید-مولیبدات-پرمنگنات-اورنج-بلو-رد-ویولت-لیتیوم-طلا-فسفات-فسفر-گزیلن-اترشماره ی تماس : 88756692
تهران > تهران