برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3579 روز پیش

نرم افزار محاسبه فاکتور های مکانیزاسیون

از خصوصیات این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

تعیین حدود محیطی برای کار مداوم انسانی شامل « دما، رطوبت، تهویه هوا و شدت صوت محیط‌ »
تعیین زمان استراحت پس از یک ساعت کار به ازای توان مورد نظر کارگر « برعکس این فاکتور نیز توسط برنامه قابل دسترسی است »
تعیین زمان کار روزانه بر اساس عملکردهای سطحی، جرمی و زمانی
تعیین زمان تئوریک انجام کار بر اساس عملکردهای سطحی، جرمی و زمانی
تعیین زمان موثّر انجام کار بر اساس عملکردهای سطحی، جرمی و زمانی
تعیین جرم موادی که در زمان مشخص توسط نیروی کارگری قابل حمل است
تعیین مساحت زمینی که در زمان مشخص توسط نیروی کارگری آماده می شود
تعیین عملکرد سطحی کارگر با توجّه به مساحت و زمان انجام کار
تعیین بهای یک روز کار کارگر بر اساس فاکتور هزینه بر واحد زمان
تعیین ظرفیت های کار کارگری
تعیین فاکتورهایی مانند مساحت انجام کار، زمان کار، وزن موادی که می تواند جابجا شود و ...
تعیین حداکثر سرعت پیشروی تراکتور با توجّه به توان مالبندی آن
تعیین حداکثر نیروی مالبندی تراکتور
تعیین توان مالبندی تراکتور با توجّه به نیروی کششی مالبند و سرعت پیشروی تراکتور
تعیین میزان چرخش و گشتاور مجاز میلنگ با استفاده از توان خروجی موتور
تعیین میزان بازده مکانیکی موتور تراکتور
تعیین میزان توان واقعی موتور با توجّه به بازده مکانیکی آن
تعیین میزان بازده سیستم انتقال نیرو با توجّه به توان موثّر در چرخ محرک تراکتور
تعیین میزان بازده کششی تراکتور بر اساس بکسوات و مقاومت غلتشی
تعیین میزان مقاوت غلتشی و ضریب مقاومت غلتشی تراکتور
تعیین میزان بکسوات در چرخ های تراکتور
محاسبه توان های هیدرولیکی، الکتریکی، مالبندی، محور تواندهی، توان موتور و توان کل تراکتور
تقریب حدودی از ضریب شاخص پنترومتر در خاک زیر چرخ تراکتور
تعیین میزان جرم تراکتور با توجّه به مقاومت غلتشی آن
تعیین فاکتورهایی مانند شعاع دوران نیرو، گشتاور، نیروی مماسی و چرخش در محور تواندهی
فاکتورهای زمانی هر کدام از ماشینهای کشاورزی مانند زمان دور زدن ها ف زمان موثّر و تئوریک و...
فاکتورهای زراعی مانند ابعاد مزرعه، مساحت زمین و عملکرد محصول
خصوصیات عمومی ماشینهای کشاورزی مانند عرض کار، عرض ماشین، سرعت حرکت ماشین، بازده مزرعه ای ماشین و قابلیت اطمینان ماشین
خصوصیات عملکرد ماشینها مانند ظرفیت تئوری ماشین، ظرفیت واقعی و ظرفیت موادی ماشین
فاکتورهای مربوط به افت ماشینهای برداشت مانند محصول ریخته شده روی زمین، درصد مواد خارجی در محصول، درصد همپوشانی و درصد شکستگی بذرها
فاکتورهایی مانند فاصله بین ردیفها، فاصله بین نازلها، مقدار محصول برداشت شده و ...
فاکتورهای مربوط به ویژگی­های ماشینهای کشاورزی همانند عرض­کار، عمق­کار، تعداد خیش مورد نیاز، عرض خیش و ...
تعیین میزان مقاومت ویژه کششی با توجّه به نیروی کششی لازم برای گاوآهن
تعیین نیروی کششی لازم برای کشیدن گاوآهن در خاک
محاسبه میزان حداکثر سرعت مجاز برای پیشروی در خاک توسط گاوآهن
تعیین توان مالبندی مورد نیاز برای کشیدن گاوآهنی با مشخصات مفروض
تعیین میزان حجم خاکی که برای تسطیح شدن زمین باید جابجا گردد « حجم خاکبرداری»
تعیین مشخصات ظاهری مزرعه مانند طول، عرض، مساحت و شیب مزرعه
تعیین نیروی وارد شده از طرف خاک به صفحه برگردان گاوآهن
محاسبه زوایای نوک تیغه، با کف شیار و جهت حرکت گاوآهن
تعیین نیروی کششی مورد نیاز برای کشیدن گاوآهنی با مشخصات مفروض
محاسبه ماکزیمم تعداد خیش مورد نیاز برای گاوآهنی با مشخصات مفروض
محاسبه فاکتورهای گاوآهن مانند « بازده مزرعه ای، نیروی کششی هر خیش و حداکثر نیروی مالبندی »
تعیین مختصات و محل قرارگیری مرکز مقاومت گاوآهنی با مشخصات مفروض از لحاظ شرایط کاری
تعیین عرض کار مورد نیاز برای انجام شدن به موقع عملیّات در زمان در دسترس
تعیین زمان در دسترس برای انجام عملیّات خاکورزی با توجّه به رابطه فائو
تعیین مشخصات خاک با توجّه به رنگ خاک
محاسبات مکانیک خاک برای خاک درگیر با ادودات خاکورز
تعیین نیروی پیوستگی بین ذرات خاک، تنش عمودی برای شکست ذرات خاک، زاویه اصطکاک داخلی ذرات خاک و تنش برشی مورد نیاز برای برش بافت خاک
تعیین مشخصات فیزیکی کولتیواتورها، چیزل ها، زیرشکنها و سایر ماشینهای مشابه با آنها
فاکتورهای مربوط به مشخصات جریان پذیری بذر در مخازن بذر کارها یا بذر پاشها
مکانیک شکافهای کف مخزن بذرکارها و بذر پاشها
تعیین اندازه بذر با توجّه به مقدار جریان پذیری آن از سوراخی با ابعاد مشخص
تعیین جریان حجمی بذر در ماشینهای کاشت با سیستم انتقال ثقلی بذر
تعیین حجم مخصوص بذر بر اساس جریان حجمی بذر و مقدار مورد استفاده بذر
تعیین حداکثر سرعت پیشروی ماشین کارنده یا بذر پاش
تعیین میزان بذر کاشته شده در مزرعه با توجّه به فاکتورهای مکانیکی ماشین کاشت
تعیین فاصله کاشت بذر در ردیف ها و روی ردیف ها با توجّه به مقدار بذر کاشته شده در واحد سطح
تعیین تعداد بذر جدا شده از مخزن در یک دور موزع
تعیین مقدار سرعت دورانی موزع با توجّه به فاکتورهای مکانیکی ماشین کاشت
تعیین ظرفیت کار نشاکار
تعیین مشخصات طولی مارکر با توجّه به نوع سیستم انتخاب شده برای حرکت در برگشت
تعیین الگوی کاشت واقعی با توجّه به افتهای موجود
تعیین ظرفیت کار بذرکار با توجّه به مشخصات مکانیکی ماشین کاشت
تعیین دقیق زمان انجام عملیّات آماده سازی زمین در حوزه شهرستان کرمانشاه « بر اساس روزهای باقیمانده تا شروع عملیّات و یا تعداد روزهای گذشته از زمان انجام عملیّات »
تعیین دقیق زمان انجام عملیّات کاشت به همراه تعیین فرجه های در دسترس برای کاشت دیر هنگام و توضیحات اضافی برای برنامه ریزی در مورد اجاره کردن ماشین و یا بستن قرار داد برای تمام شدن به موقع عملیّات کاشت « به دلیل کمبود ماشین کاشت در منطقه »
تعیین میزان دقیق بذر مورد نیاز برای کاشت با توجّه به مساحت زمین و نوع رقم و بذر استفاده شده برای کشت « همچنین میزان بذری که در اثر انجام نشدن به موقع عملیّات و یا انتخاب نوع وسیله کاشت باید به مقدار بذر کاشته شده اضافه گردد »
ارائه پیشنهادات در مورد زمین های با شیب های متفاوت و شرایط بادی مختلف
تعیین مقادیر بذر برای زمینهای آبی و دیم
تعیین نوع خاک و ارائه راهکارهایی برای اصلاح بافت آن « به دلیل کمبود امکانات فنی این قسمت برنامه فعلا غیر فعال است »
پیشنهاد روشهای جلوگیری از علف هرز با توجّه به نوع علف هرز زمین « تمامی علف هرزهای حوزه شهرستان کرمانشاه به تفکیک پهن برگ و باریک برگ گردآوری شده و بر اساس پیشنهادات سازمان حفظ نباتات کشور و اطّلاعات بومی منطقه روش مبارزه با آنها ارائه گردیده و در صورت نیاز به سموم مبارزه با علفهای هرز مقدار مورد نیاز سم با توجّه به مساحت زمین به طور دقیق محاسبه شده و با فرمولاسیون مخصوص به خود پیشنهاد می شود»
پیشنهاد روشهای جلوگیری از آفات و بیماری های گیاهی گندم ویژه حوزه شهرستان کرمانشاه با توجّه به نوع آفت « تمامی آفات و بیماری های گیاهی حوزه شهرستان کرمانشاه به تفکیک، گردآوری شده و بر اساس پیشنهادات سازمان حفظ نباتات کشور و اطّلاعات بومی منطقه روش مبارزه با آنها ارائه گردیده و در صورت نیاز به سموم مبارزه با آفات گیاهی، مقدار مورد نیاز سم با توجّه به مساحت زمین به طور دقیق محاسبه شده و با فرمولاسیون مخصوص به خود پیشنهاد می شود»
اطّلاعات مربوط به نوع رقم گندم « رقمهای متداول مورد استفاده در منطقه » و همچنین میزان عملکرد آنها و تخمین میزان عملکرد احتمالی زمین با مشخصات مفروض نیز در برنامه گنجانده شده است . این قسمت از برنامه می تواند با توجّه به قیمت وارد شده برای هر کیلوگرم گندم حتی مقدار درآمد و سود زمین را نیز مشخص کند « البته چون این مقادیر با توجّه به متوسط عملکرد رقم گندم بدست می آید ممکن است از دقت خوبی برخوردار نباشد اما به دلیل ارائه حدودی درآمد حاصل از کاشت می تواند اطّلاعات مفیدی را به مدیریت مزرعه برساند»
اطّلاعات مربوط به زمانهای آبیاری و فواصل آبیاری و تعیین حدودی زمانهای آبیاری پاییزه و بهاره « با دقت بسیار خوب » که می تواند در برگیرنده اطّلاعات مفیدی برای مدیریت مزرعه باشد
تعیین زمانهای کوددهی برای مبارزه با آفات و بیماری های مهم
تعیین زمان برداشت محصول به تفکیک تعداد روزهای باقیمانده تا شروع عملیّات عمومی و شروع عملیّات بهینه با توجّه به سوابق منطقه
مشخصات فیزیکی و مکانیکی گیاهی که باید برداشت شود همانند « قطر ساقه ف شعاع ساقه، گشتاور لختی ساقه، مدول مقطع ساقه و فشار بحرانی ساقه »
فاکتورهای مربوط به ماشینهای برداشت شانه ای مانند « ارتفاع برش، نیروی برشی لازم، میزان خمش قبل از برش، کورس تیغه، سرعت دورانی چرخ لنگ و سرعت مجاز پیشروی دروگر »
تنظیمات مربوط به کوبنده و ضد کوبنده کمباین برای ده نوع محصول زراعی متداول که تنظیمات شامل موارد « حداقل سرعت محیطی کوبنده، حداکثر سرعت محیطی کوبنده، کمترین فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده و بیشترین فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده است »
تعیین سرعت پیشروی کمباین با توجّه به سرعت دورانی چرخ فلک کمباین
تعیین سرعت دورانی چرخ فلک کمباین با استفاده از سرعت پیشروی کمباین
فاکتورهای مربوط به مکانیک دروگرهای دورانی « استوانه ای و بشقابی » از قبیل زوایای تیغه و ...
تعیین طول تیغه مورد نیاز برای دروگر دورانی
تعیین سرعت دورانی مورد نیاز برای کار بهینه دروگر دورانی با توجّه به اطّلاعات مفروض
فاکتورهای مربوط به مکانیک چاپرها
محاسبه میزان سرعت تغذیه مناسب مواد به درون محفظه برش چاپر
تعیین مقدار سرعت دورانی و محیطی مناسب برای کار بهینه چاپر
محاسبه طول مورد نیاز استوانه برش چاپر برای انجام شدن به موقع کار
محاسبه میزان شعاع استوانه برش چاپر
تعیین تعداد تیغه های استوانه برش برای ایجاد طول مناسب قطعات بریده شده در چاپرهایی که امکان تغییر در سرعت دورانی را ندارد
تعیین وزن مخصوص علوفه در گلوگاه برش چاپر برای تعیین توان مصرفی چاپر
تعیین میزان طول قطعات بریده شده توسط چاپر
محاسبه اندازه ظرفیت تئوریک کار چاپر برای بدست آوردن شاخص های مدیریتی در مزرعه
تعیین میزان توان مورد نیاز برای راه اندازی چاپر بطوریکه کاملا بهینه و خوب کار کند.

برای اطلاع بیشتر به
http://www.mekaniz.persianblog.ir
مراجعه نمایید
شماره تماس : 09183394814
تهران > تهران
قیمت : 35,000 تومان