برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3595 روز پیش

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی کمپانی مرک آلمان موجود

اعتبار قیمت 30/7/88
1.آب اکسیژنه 2.5 لیتری هر لیتر240.000
2.آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری هر لیتر165.000
3.آمونیاک 2.5 لیتری هر لیتر120.000
4.آمونیوم آیرون 11 سولفات 1کیلویی مرک آلمان450.000
5.آمونیوم استات 1 کیلویی مرک آلمان 450.000
6.آمونیوم پر سولفات 1کیلوی مرک آلمان 285.000
7.آمونیوم سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 280.000
8.آمونیوم کلراید 1 کیلویی مرک آلمان 290.000
9.آمونیوم نیترات 1 کیلویی مرک390.000
10.آمونیوم هپتا مولیبدات 250گرمی مرک آلمان 650.000
11.اتانل 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 220.000
12.اریو کروم بلک تی 100گرمی مرک آلمان 450.000
13.اتیلن گلیکول 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 270.000
14.استارچ 1کیلویی مرک آلمان 700.000
15.استات پتاسیم 1کیلویی مرک آلمان 450.000
16.استات سدیم 1کیلویی مرک آلمان 280.000
17.استن 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 120.000
18.استونیتریل 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 280.000
19.استیک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر140.000
20.اگزالیک اسید 1کیلویی مرک آلمان 450.000
21.بنزوئیک اسید 1کیلویی مرک آلمان 260.000
22.بوریک اسید 1کیلویی مرک آلمان 390.000
23.تارتاریک اسید 1کیلویی مرک آلمان 550.000
24.پر کلریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هرلیتر 750.000
25.سیتریک اسید 1 کیلویی مرک آلمان 200.000
26.کلرئید ریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 115.000
27.لاکتیک اسید 2.5لیتر ی مرک آلمان هر لیتر 550.000
28.فسفریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 450.000
29.فلوئوریدریک اسید 2.5 لیتری مرک آلمان هر لیتر 1.200.000
30.سولفوریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 160.000
31.نیتریک اسید 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 140.000
32.اکسید باریم 1کیلویی مرک آلمان 350.000
33.اکسید روی 1 کیلویی مرک آلمان 600.000
34.اکسید جیوه 100 گرمی مرک آلمان 550.000
35.امرسیون 500میلی مرک آلمان 650.000
36.ان آمیل الکل 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 280.000
37.ان هگزان 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 160.000
38.ایزو آمیل الکل 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 300.000
39.باریم کلراید 1 کیلویی مرک آلمان 280.000
40.بتاکاراتن 5کیلویی روش سوئیس هر کیلو2.150.000
41.بوراکس 1کیلویی مرک آلمان 300.000
42.بنزن 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 220.000
43.پارافین 1کیلویی مرک آلمان 380.000
44.پارافین 2.5لیتری مرک آلمان هر لیتر 330.000
45.پتاسیم پر سولفات 1کیلویی مرک آلمان 300.000
46.پتاسیم پر منگنات 1کیلویی مرک آلمان 760.000
47.پتاسیم دی کرومات 1 کیلویی مرک آلمان 950.000
48.پتاسیم کرومات 500 گرمی مرک آلمان 650.000
49.پتاسیم سولفات 1کیلویی مرک آلمان 380.000
50.پتاسیم سیانید 1کیلویی مرک آلمان 850.000
51.پتاسیم نیترات 1کیلویی مرک آلمان 650.000
52.پتاسیم هیدروکسید 1کیلویی مرک آلمان 220.000
53.دی پتاسیم هیدروژن سولفات 1کیلویی مرک آلمان 380.000
54.پتاسیم دی هیدروژن سولفات 1کیلویی مرک آلمان 360.000
55.پتاسیم یدید 1کیلویی مرک آلمان 1.200.000
56.2پروپانل 2.5لیتری مرک آلمان ئهر لیتر 140.000
57.پریدین 1لیتری مرک آلمان 800.000
58.پیروگالول 1کیلویی مرک آلمان 3.200.000

شماره ی تماس : 88920648-9