برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3549 روز پیش

بیمه عمر و پس انداز با عالیترین مزایا

بیمه عمر و پس انداز با عالیترین مزایا :

برای آینده خود چه فکری کرده اید؟ برای فرازونشیبهای زندگی چه اندیشیده اید؟ راحتی وآسایش
خانواده وآرامش دوران بازنشستگی برایتان چقدرارزش دارد؟ آیا پشتوانه وپس اندازتدارک دیده اید؟
بیمه عمروپس اندازهمان چیزی است که شما نیازدارید.با دریافت این بیمه نامه نگران آینده خودوخانواده تان نخواهید بود.
افراد دوراندیش وآینده نگرباهرتوان مالی ازطریق پس اندازهای خود می توانند یک بیمه نامه عمروپس اندازداشته باشند.
این بیمه نامه ازطریق جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم سرمایه های بزرگ برای آنها تشکیل می دهد . به این بیمه عنوان بازنشستگی هم اطلاق می شود.
این بیمه نامه 3رکن اساسی دارد: (برای شما بیمه باسرمایه 10میلیون تومان ومدت 10سال رامثال می زنم.)
1- حق بیمه : 48000 تومان
2- مدت بیمه : 10سال
3- سرمایه بیمه : 000/000/10 تومان
دراین بیمه نامه شما ابتدا باید سرمایه بیمه برای خود انتخاب کنید. سرمایه این بیمه نامه از حداقل 5 میلیون تومان وتا حداکثرانتخابی 100میلیون تومان است. مثلا اگرشمابرای خودتان 000/000/10 تومان سرمایه بیمه تعیین کنید یعنی خودتان رابرای فوت – پس اندازمدت دار- وام پس ازدوسال ومستمری مادام العمر: 10میلیون تومان بیمه کردید. مدت این بیمه 5 سال تا10سال است. یعنی اگر10سال انتخاب کنید شماموظفید 10سال حق بیمه پرداخت کنید.که نسبت به سرمایهء بیمه انتخابی شما ومدت بیمه حق بیمه ماهانهء شماتعیین می شود: یعنی شماموظفید ماهانه 48هزار تومان به مدت 10سا ل پرداخت کنید. تقریبا شمادراین 10سا ل 000/700/5 تومان به شرکت بیمه ایران پرداخت کرده اید. اماسرمایهء بیمه شما 000/000/10 تومان است. پس ازاتمام مدت بیمه شما (یعنی شما10سا ل راگذراندید.)
دوکارمی توانید بکنید :
1- سرمایه بیمه(دراین مثال 000/000/10 تومان را یک جا دریافت کنید). شما 000/700/5 تومان پرداخت کرده اید . مبلغ پرداختی شما به اضافهء سودبانکی ان محاسبه شده و 000/000/10 تومان میباشد که به شما پرداخت می شود . دراینجا صرفا شما پس اندازکرده اید. دقیقا مثل این است که شما یک حساب پس اندازبانکی باز کرده وماهانه درآن پس اندازمی کردید. طبق نظام بانکی کشورسودپول شما محاسبه می گردد. یعنی با پس اندازدربانک هیچ فرقی نمی کند.
2- می توانید سرمایه بیمه رامطالبه نکرده وبه جای آن ماهانه سود مشارکت سرمایه بیمه را به عنوان مستمری بازنشستگی مادام العمر دریافت کنید.

مزایای این بیمه نامه:
1-از آن جهت به این بیمه نامه بیمه عمرگفته می شود که اگرشخص بیمه شده طی این 10 سال به هردلیلی فوت شود . مثلا در ماه اول شروع بیمه شخص بوده واوتا امروزفقط 48000 تومان پرداخت کرده وسرمایه درخواستی بیمه نامه اش 000/000/10 تومان است . اگر این شخص فوت شود سرمایه بیمه (000/000/10) همان جا نقدا به خانواده اش پرداخت خواهد می شود.( این پرداخت بلاعوض بوده وپس گرفته نمی شود ) که این موضوع اساس این بیمه نامه می باشد. یعنی اگرشخص درهرمرحله ای ازبیمه نامه اش باشد (یک ماه- دوسا ل- سه سا ل ...) وفوت شود - سرمایه بیمه همان جابه خانواده اش پرداخت میشود(اشتباه نکنید خانواده اوپس ازفوتش دیگرحق بیمه پرداخت نمی کنندامابه دلیل فوت بیمه شده شان سرمایه بیمه رادریافت می کنند که به این قانون خطرفوت گفته می شود ) افراد متاهل برای اطمینان ازآینده خانواده شان درصورت فوت احتمالیشان این بیمه را انتخاب می کنند. حا ل اگرفوت شخص براثرحادثه باشد دوبرابرسرمایه بیمه (دراینجا 20میلیون تومان ) به خانواده شخص پرداخت میشود(خطرفوت شخص براثرحادثه )
2- شمابعدازدو سا ل ازعقد قراردادتان ازمحل مشارکتتان در شرکت بیمه ایران می توانید وام دریافت کنید.
3-این بیمه نامه بعد ازشش ماه ارزش بازخریدی دارد. یعنی بعدازشش ماه هروقت که شما
تمایلداشتید می توانید درخواست فسخ قراردادکنید وسرمایه واریزکرده رابه اضافه سودبانکی آن دریافت کنید. مثلا: شما دوسا ل است که هرماه اقساط پرداخت می کنید اما دیگر منصرف شدید و مایل به ادامه بیمه نمی باشید شما می توانید درخواست فسخ قرارداد کرده وپولتان رابه اضافه سود آن پس بگیرید. صرفا شما تا آن روزیک پس انداز بانکی انجام داده اید. بنابراین شما دراین بیمه به هیچ عنوان ضررنخواهید کرد. حداقل این بیمه یک پس اندازبانکی است که شما هروقت تمایل داشتید می توانید حسابتان را ببندید و پول وسود پولتان رادریافت کنید این بیمه نامه دقیقا همانند یک بانک است با این تفاوت که این بانک خطرفوت وغرامت به خانواده تان پرداخت می کند - وام دارد - کارافتادگی مشابه تامین اجتماعی دارد و ده ها مزایای اضافی دیگر. پس شما دراین بیمه نامه به هیچ عنوان ضرری نخواهید داشت. اطلاع دارید که از امسا ل هرساله چند درصد سودبانکی کاهش می یابد وامسا ل 18 درصد سود سا ل گذشته به 9درصد رسید وتاچندسا ل آینده به 2درصد میرسد اما اینجا سودهای بانکی طبق سا ل گذشته و18درصد محاسبه شده ودرقراردادتان ذکر می شود . یعنی اگرشما ده سا ل بعد هم بخواهید پول واریزی به اضافه سود آن رادریافت کنید سودپولتان 18درصد محاسبه شده وپرداخت میگردد. هر چند که سودبانکی درآن سا ل دودرصد خواهد بود. به این دلیل درسا ل 86 ازاین بیمه استقبال زیادی شده ودرهرصورت بسیار به صرفه ترازپس انداز دربانک است.
4- درصورت کارافتادگی دایم یا موقت حق بیمه ازشما دریافت نمی شود اما کماکان قرارداد پابرجاست . یعنی اگر شخص به هردلیلی ازکارافتاده شود از ان پس حق بیمه پرداخت نمی کند (معافیت ازپرداخت حق بیمه) اما قراردادپابرجاست واو سرموعد می تواند سرمایه بیمه اش (10 میلیون تومان) رادریافت کرده یا مستمری آن رابگیرید حتی اگرفقط یک قسط پرداخت کرده باشد معافیت از پرداخت حق بیمه ( کارافتادگی ) به او تعلق می گیرد
5- به سرمایه بیمه مالیاتی تعلق نمی گیرد.
6- این بیمه نامه جزء بیمه های دیه وپس اندازی ممتازدنیا به شمارمی آید . بیمه عمردردنیا توسط متخصصان صنعت بیمه صرفا جهت سود مشتریان شرکت بیمه طراحی شده است ودرسراسردنیا طرفداران زیادی دارد.
7- حق بیمه درطول 10سا ل ثابت است واضافه نمی شود. یعنی اگرحق بیمه شما ماهانه 48000 تومان باشد 9سا ل بعد هم ماهانه 48000 تومان پرداخت می کنید. به این دلیل بیشتر افراد حق بیمه های بالای 100هزارتومان را انتخاب می کنند چون چند سا ل بعد این مبالغ نا چیز خواهد بود .
8- شرکت سهامی بیمه ایران تنها بیمه دولتی کشوربوده وبیش از 80 سا ل سابقه درخشان دارد که می توان گفت بنیان گذارصنعت بیمه درکشورمی باشد.

برای دریافت جدول محاسبه حق بیمه ها با ما تماس بگیرید ( یا به وب سایت بیمه ایران http://www.iraninsurance.com مراجعه کنید)

آدرس جدول حقه بیمه ها در سایت شرکت :
http://www.iraninsurance.com/?i=UW4DNFcwBTIFMgYy

در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات جامع تر و صدور بیمه نامه کافی است با ما تماس بگیرید تا در عرض چند ساعت مشاور مورد نظر به حضور شما بیاید.

برای دریافت این بیمه نامه مشاوران ما تمام کارهای لازمه را در محل انجام می دهند . با یک تماس :

نمایندگی عابدینی

همراه : 09125471435 (برای مشاوره یا صدور فقط با این شماره تماس بگیرید)
( تماس از تهران – کرج - حومه )

این بیمه نامه یک فرم پیشنهاد بیمه دارد که با مشاوران ما خدمت شما آن راتکمیل میکنند وطبق این فرم بیمه نامه شما صادرمی گردد . تمام مطالب گفته شده دراین بیمه نامه تحت چندین عنوان در قرارداد این بیمه نامه نوشته شده است . توسط بیمه مرکزی ایران مهر و امضا شده وتحویل شما می گردد .
شماره تماس : 09125471435
تهران > تهران