برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3198 روز پیش

لیست شیشه آلات آزمایشگاهی همراه با قیمت

لیست شیشه آلات المانی وارداتی با قیمت

ردیف نام کالا سایز قیمت واحد بریال
1 بشر کلاس Gamalab A 5ml 28,000
2 بشر کلاس Gamalab A 10ml 28,000
3 بشر کلاس Gamalab A 25ml 22,000
4 بشر کلاس Gamalab A 50ml 19,500
5 بشر کلاس Gamalab A 100ml 22,000
6 بشر کلاس Gamalab A 150ml 23,000
7 بشر کلاس Gamalab A 250ml 23,000
8 بشر کلاس Gamalab A 600ml 35,000
9 بشر کلاس Gamalab A 1000ml 56,000
10 بورت ساده شیر تفلون دقت 0.05 10ml 320,000
11 بورت ساده شیر تفلون دقت 0.05 25ml 330,000
12 بورت ساده شیر تفلون دقت 0.1 50ml 340,000
13 بورت شیر شیشه ای 100ml 360,000
14 بورت اتوماتیک دو شیر تفلون سفید دقت 0.05 10ml 1,650,000
15 بورت اتوماتیک دو شیر تفلون سفید دقت 0.05 25ml 1,650,000
16 بورت اتوماتیک دو شیر تفلون سفید دقت 0.1 50ml 1,650,000
17 بورت اتوماتیک دو شیر تفلون رنگی دقت 0.05 10ml 2,560,000
18 بورت اتوماتیک دو شیر تفلون رنگی دقت 0.05 25ml 2,560,000
19 بورت اتوماتیک دو شیر تفلون رنگی دقت 0.1 50ml 2,560,000
20 بورت مخزن پلاستیکی کلاس AS 10ml 530,000
21 بورت مخزن پلاستیکی کلاس AS 25ml 530,000
22 بورت مخزن پلاستیکی کلاس AS 50ml 5380,000
23 پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 0.5 ml 77,000
24 پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 1ml 21,500
25 پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 2 ml 21,500
26 پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 3 ml 49,000
27 پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 4 ml 49,000
28 پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 5 ml 24,000
29 پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 10 ml 29,000
30 پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 11 ml 51,000
31 پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 15 ml 51,000
32 پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 20 ml 46,000
33 پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 25 ml 49,000
34 پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 50 ml 98,000
35 پی پت ژوژه کلاس Gamalab AS 100 ml 132,000
36 بطری در پیچ دار Simax 100ml 38,000
37 بطری در پیچ دار Simax 500ml 47,000
38 پیکنومتر کالیبره Simax 10ml 215,000
39 پیکنومتر کالیبره Simax 25ml 239,000
40 پیکنومتر کالیبره Simax 50ml 239,000
41 پی پت تفنگی ژربر 1ml 244,000
42 پی پت تفنگی ژربر 10ml 264,000
43 پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 1ml 9,500
44 پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 2 ml 9,500
45 پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 5 ml 9,900
46 پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 10 ml 10,500
47 پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 11 ml 49,000
48 پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 20 ml 41,000
49 پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 25 ml 42,000
50 پی پت مدرج کلاس Gamalab AS 50 ml 121,000
51 پتری دیش (پلیت) Hirschmann 8 9,900
52 پتری دیش (پلیت) Hirschmann 10 10,500
53 پتری دیش (پلیت) simax 60*15 9,900
54 پتری دیش (پلیت) simax 80*15 10,500
55 پتری دیش (پلیت) simax 100*15 10,800
56 پتری دیش (پلیت) simax 120*20 18,000
57 پتری دیش (پلیت) simax 150*150 29,000
58 پی پت سرنگی کلاس Gamalab AS 1ml 154,000
59 پی پت سرنگی کلاس Gamalab AS 2 ml 154,000
60 پی پت سرنگی کلاس Gamalab AS 5 ml 168,000
61 پی پت سرنگی کلاس Gamalab AS 10 ml 192,000
62 پی پت سرنگی کلاس Gamalab AS 20 ml 242,000
63 پی پت سرنگی کلاس Gamalab AS 25 ml 264,000
64 پوار پی پت دو زمانه D&N 55,000
65 پوار پی پت سه زمانه D&N 68,000
66 پوار پی پت بنددار D&N 73,000
67 پوار بورت D&N 99,000
68 پوار پی پت پاستور D&N 11,000
69 میکرو بورت کلاس Gamalab A 1ml 898,000
70 میکرو بورت کلاس Gamalab A 2ml 898,000
71 میکرو بورت کلاس Gamalab A 3ml 930,000
72 میکرو بورت کلاس Gamalab A 5ml 930,000
73 بال نمونه گیری 3 لیتری D&N با درخواست
74 بال نمونه گیری 5 لیتری D&N با درخواست
75 شیشه در پیچ دار کلاس Gamalab A 500Ml 49,000
76 شیشه در پیچ دار کلاس Gamalab A 1000Ml 68,000
77 مخزن بورت Simax رنگی 198,000
78 مخزن بورت Simax سفید 179,000
79 شیشه پودری رنگی Simax 100ml 57,000
80 شیشه مایعی سفید Simax 500ml 63,000
81 شیشه مایعی سفید Simax 1000ml 74,000
82 قیف ایمهوف شیردار Simax 1000ml 1,955,000
83 قیف ایمهوف ساده Simax 1000ml 1,380,000

شرح مشخصات قیمت واحد ریال
دسیکاتور شیردار چینی 180 245,000
دسیکاتور شیردار چینی 210 339,000
دسیکاتور شیردار چینی 240 345,000
دسیکاتور شیردار چینی 300 510,000
دسیکاتور ساده چینی 180 210,000
دسیکاتور ساده چینی 210 230,000
دسیکاتور ساده چینی 240 339,000
دسیکاتور ساده چینی 300 454,000
قیف قوچ 4p 35ml 154,000
قیف قوچ 5p 35ml 154,000
قیف قوچ 5-1 60ml 193,000
قیف قوچ 5-1 100ml 223,000
قیف قوچ 5-1 130ml 234,000
قیف قوچ 5-1 250ml 310,000
قیف قوچ 5-1 500ml 434,000
قیف قوچ 5-1 1000ml 710,000
ست فیلتراسیون 250ml 1,690,000
ست فیلتراسیون 500ml 1,980,000
ست فیلتراسیون 1000ml 2,680,000
ست فیلتراسیون 2000ml 3,330,000
مخزن بورت رنگی 135,000
مخزن بورت سفید 126,000
لوله سانتی فیوژ زیماکس 10ml 7,000
لوله سانتی فیوژ زیماکس 15ml 7,500
ارلن خلاء چینی 250ml 57,000
ارلن خلاء چینی 500ml 99,000
ارلن خلاء چینی 1000ml 115,000
ارلن خلاء چینی 2500ml 222,000
ارلن روداژدار 125ml 28,000
بالن دو دهانه روداژ 500ml 59,000
بالن دو دهانه روداژ 1000ml 73,000
بالن دو دهانه روداژ 2000ml 115,000
بالن سه دهانه روداژ 500ml 92,000
بالن سه دهانه روداژ 1000ml 105,000
بالن سه دهانه روداژ 2000ml 121,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 25ml 14,500
ارلن دهانه تنگ Eulab 50ml 15,500
ارلن دهانه تنگ Eulab 100ml 16,500
ارلن دهانه تنگ Eulab 200ml 22,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 250ml 19,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 300ml 24,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 500ml 26,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 1000ml 44,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 2000ml 99,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 3000ml 242,000
ارلن دهانه تنگ Eulab 5000ml 275,000
بشر کوتاه Eulab 25ml 11,000
بشر کوتاه Eulab 50ml 14,500
بشر کوتاه Eulab 100ml 14,500
بشر کوتاه Eulab 250ml 18,000
بشر کوتاه Eulab 400ml 18,000
بشر کوتاه Eulab 600ml 26,000
بشر کوتاه Eulab 800ml 26,000
بشر کوتاه Eulab 1000ml 46,000
بشر کوتاه Eulab 2000ml 82,000
بشر کوتاه Eulab 3000ml 198,000
بشر کوتاه Eulab 5000ml 296,000
بالن ژوژه درب PPکلاس A 1ml 88,000
بالن ژوژه درب PPکلاس A 2ml 88,000
بالن ژوژه درب PPکلاس A 5ml 22,000
بالن ژوژه درب PPکلاس A 10ml 24,000
بالن ژوژه درب PPکلاس A 20ml 25,000
بالن ژوژه درب PPکلاس A 25ml 26,000
بالن ژوژه درب PPکلاس A 50ml 28,000
بالن ژوژه درب PPکلاس A 100ml 33,000
بالن ژوژه درب PPکلاس A 200ml 55,000
بالن ژوژه درب PPکلاس A 250ml 55,000
بالن ژوژه درب PPکلاس A 500ml 66,000
بالن ژوژه درب PPکلاس A 1000ml 105,000
بالن ژوژه درب PPکلاس A 2000ml 222,000
بورت ساده شیر تفلونی B 25ml 138,000
بورت ساده شیر تفلونی B 50ml 154,000
بورت ساده شیر تفلونی B 100ml 176,000
پی پت میکرو لیتر 1 10,200
پی پت میکرو لیتر 10 12,500
پی پت میکرو لیتر 25 12,500
پی پت میکرو لیتر 100 17,600
پی پت میکرو لیتر 200 19,000
پی پت میکرو لیتر 500 19,000
پی پت میکرو لیتر 1000 25,300
دکانتور شیر تفلونی 100ml 154,000
دکانتور شیر تفلونی 250ml 176,000
دکانتور شیر تفلونی 500ml 198,000
دکانتور شیر تفلونی 1000ml 242,000
دکانتور شیر تفلونی 2000ml 494,000
سل شیشه ای 1/25*1/25*4/5 116,000
سل شیشه ای 1/25*2/25*4/5 289,000
سل شیشه ای 1/25*5/25*4/5 450,000
کروزه نیکلی درب دار uk 25cc 189,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 5ml 27,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 10ml 29,700
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 25ml 33,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 50ml 34,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 100ml 39,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 250ml 72,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 500ml 105,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 1000ml 198,000
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش 2000ml 310,000
بطری سفید مایعی چینی 30ml 8,500
بطری سفید مایعی چینی 60ml 9,900
بطری سفید مایعی چینی 125ml 14,000
بطری سفید مایعی چینی 250ml 18,000
بطری سفید مایعی چینی 500ml 19,000
بطری سفید مایعی چینی 1000ml 27,000
بطری سفید مایعی چینی 5000ml 222,000
بطری سفید مایعی چینی 10000ml 383,000
بطری سفید مایعی چینی 20000ml 660,000
بطری رنگی مایعی چینی 30ml 8,500
بطری رنگی مایعی چینی 60ml 10,500
بطری رنگی مایعی چینی 125ml 14,500
بطری رنگی مایعی چینی 250ml 17,000
بطری رنگی مایعی چینی 500ml 19,000
بطری رنگی مایعی چینی 1000ml 27,000
بطری رنگی مایعی چینی 2500ml 99,000
بطری رنگی مایعی چینی 5000ml 242,000
بطری رنگی مایعی چینی 10000ml 385,000
بطری رنگی مایعی چینی 20000ml 660,000
بطری سفید پودری چینی 30ml 9,000
بطری سفید پودری چینی 60ml 11,000
بطری سفید پودری چینی 125ml 14,500
بطری سفید پودری چینی 250ml 17,000
بطری سفید پودری چینی 500ml 19,500
بطری سفید پودری چینی 1000ml 28,000
بطری سفید پودری چینی 5000ml 223,000
بطری سفید پودری چینی 10000ml 385,000
بطری سفید پودری چینی 20000ml 660,000
بطری رنگی پودری چینی 30ml 9,000
بطری رنگی پودری چینی 60ml 11,000
بطری رنگی پودری چینی 125ml 16,000
بطری رنگی پودری چینی 250ml 18,000
بطری رنگی پودری چینی 500ml 21,000
بطری رنگی پودری چینی 1000ml 28,000
بطری رنگی پودری چینی 2500ml 99,000
بطری رنگی پودری چینی 5000ml 264,000
بطری رنگی پودری چینی 10000ml 440,000
بطری رنگی پودری چینی 20000ml 660,000
شیشه در پیچ دار قابل اتوکلاو 100 14,000
شیشه در پیچ دار قابل اتوکلاو 250 15,000
شیشه در پیچ دار قابل اتوکلاو 500 19,900
شیشه در پیچ دار قابل اتوکلاو 1000 37,000
باریل شیشه ای 5000ml 489,000
باریل شیشه ای 10000ml 698,000
باریل شیشه ای 20000ml 920,000
ستون خام آلمانی کلاس AS 10ml 160,000
ستون خام آلمانی کلاس AS 25ml 155,000
ستون خام آلمانی کلاس AS 50ml 165,000
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21 G1 61,000
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21 G2 61,000
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21 G3 61,000
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 21 G4 61,000
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21 G1 71,000
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21 G2 71,000
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21 G3 71,000
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 21 G4 71,000
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32 G1 61,000
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32 G2 61,000
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32 G3 61,000
فیلتر شیشه گاز شوی مستقیم 32 G4 61,000
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 32 G1 72,000
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 32 G2 72,000
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 32 G3 72,000
فیلتر شیشه گاز شوی زاویه دار 32 G4 72,000
مبرد حبابدار 30 سانت رداژ دار 1 93,000
مبرد ساده 30 سانت رداژ دار 1 93,000
مبرد مارپیچ 30 سانت رداژ دار 1 93,000
بالن ژوژه Simax 10ml با درخواست
بالن ژوژه Simax 20ml با درخواست
بالن ژوژه Simax 25ml با درخواست
بورت اتوماتیک دو شیر شیشه ای کلاس AS 10ml 998,000
بورت اتوماتیک دو شیر شیشه ای کلاس AS 25ml 998,000
بورت اتوماتیک دو شیر شیشه ای کلاس AS 50ml 998,000
بالن ته گرد روداژ 100ml 29,000
بالن ته گرد روداژ 250ml 33,000
بالن ته گرد روداژ 500ml 38,000
کروزه قوچ p1 30ml 91,000
کروزه قوچ p4 30ml 93,000
کروزه قوچ p1 50ml 115,000
کروزه قوچ p4 50ml 115,000
قطره چکان پواردار سفید 60ml 12,500
قطره چکان پواردار سفید 125ml 14,500
قطره چکان پواردار رنگی 60ml 13,500
قطره چکان پواردار رنگی 125ml 15,000
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 12*100 5,500
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 16*100 6,000
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 16*160 6,600
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 18*180 8,800
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 20*200 9,900
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 24*200 12,000
لوله آزمایش درب پیچ دار قابل توکلاو 30*300 14,000
بوتیرومتر شیر ساخت ژربر سوئیس 98.000
بوتیرومتر پنیر ساخت ژربر سوئیس 330.000
بوتیرومتر بستنی و خامه ساخت ژربر سوئیس 448.000
بوتیرومتر کره ساخت ژربر سوئیس 560.000
دستگاه ماکروکجلدال شامل شیشه آلات 10 قسمتی ، شوف بالن 1 لیتری ، پایه و گیره 1 سری 1.590.000
دستگاه سوکسله شامل شیشه آلات سه قسمتی ، کارتوش آلمانی ، شوف بالن 1 لیتری ، پایه و گیره 1 سری 1.590.000
سری کامل شیشه آلات تقطیر کجلدال 10 قطعه ای یدکی 1 480.000
سری کامل شیشه آلات سه قطعه ای سوکسله 1 420.000
دستگاه اسانس گیری کلونجر تک شیر ساخت ایران با بالن 1 لیتری از جنس پیرکس 1 1.680.000
دستگاه اسانس گیری کلونجر دو شیر ساخت ایران با بالن 1 لیتری از جنس پیرکس 1 1.980.000
پلیت یکبار مصرف 8 سانت استریل بسته 1140 عددی ساخت ایران 1 1.070.000
پلیت یکبار مصرف 10 سانت استریل بسته 850 عددی ساخت ایران 1 980.000


شرکت سحاب شیمی پاسارگاد ، وارد کننده لوازم آزمایشگاهی ، شماره تلفن 88756692و 88756693 شماره موبایل 09126775377
شماره ی تماس : 88756692
تهران > تهران