برای ثبت آگهی کلیک کنید
* نت آگهی ، ثبت آگهی در اینترنت
ثبت آگهی
ورود به سیستم
اتومبیل املاک مشاغل زیبایی لپتاپ پزشکی موبایل
زمان ثبت : 3534 روز پیش

روان شناسی شوخ طبعی

کتابی را که با عنوان روان شناسی شوخ طبعی ملاحظه می فرمایید مربوط به یکی از شاخه های روان شناسی به نام روان شناسی مثبت می باشد که به حضورتان معرفی می گردد.
روان شناسی مثبت شاخـه ای نویـن از روان شناسـی است که بـا مطالعه و بررسی هیجانات و ویژگی های مثبت شخصیتی بـه جنبه های خوش بینانه تری همچون سلامت روانی، شادی، خنده، شوخی و شوخ طبعی می پردازد. از بین تمامی مباحث مورد بررسـی در روان شناسـی مثبت، شاید یکـی از جالب ترین و در عین حال جدیـدترین آن ها شـوخی و شوخ طبعی می باشد.
این کتـاب در دوازده فصل تدوین گـردیـده اسـت. در فصــل اول، مفهـوم شـوخی و شـوخ طـبـعی، انـواع شـوخـی و شـوخ طبعـی و نظریه هـای شـوخی مـورد بررسی قـرار می گیرند. در فصل دوم، شوخی از دیدگاه اندیشمندانی همچون علامـه محمد تقی جعفری، ابوالقاسم حالت و غیره مورد بحث قرار گرفته اند. در فصل سوم نیز جایگاه شوخی در مذهب مورد بررسی قرار گرفته است. تأکید عمده ی این فصل بر جایگاه شوخی و حد و مرز آن در اسلام می باشد. در فصل چهارم، جایگاه شوخی در ادبیـات مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه است شوخـی و خـنده در گفتـار بزرگـان و در نظـر شاعـران، ضرب المثل های ملل مختلف درباره ی شوخی و خنده و حکایت های شیرین از دیگر عناوین این فصل می باشند. در فصل پنجم، ویژگی های افـراد شوخ طبع و رابطـه ی شوخ طبعی با جنسیت و سن ترسیم گردیده است. در فصل ششم، شوخی و خنده در کودکان، مراحل رشد شوخی در کودکان و روش های رشد شوخی در آن ها مورد تأکید قرار گرفته است. فصل هفتم نیز به بررسی جنبه های جسمانی شوخی اختصاص یافته است. تأکید عمده ی این فصل بر جایگاه شوخی در مغز و تأثیرات جسمانی شوخی اعم از ایجاد آرامش عضلانی، تنظیم تنفس، افزایش سیستم ایمنی و غیره می باشد. فصل هشتم نیز به تأثیرات روانی شوخی از قبیل افزایش شادی و شادکامی، امیدواری، خوش بینی و غیره اختصاص یافته است. تأکید فصل نهم نیز بر تأثیرات شناختی شوخی از قبیل رابطه ی شوخی با حافظه، تفکر، هوش هیجانی و غیره قرار دارد. در فصل دهم جنبه های اجتماعی شوخی مورد بررسی قرار می گیرد. شوخی و شرایط موقعیتی، تأثیرات اجتماعی شوخی از قبیل افزایش صمیمیت، محبوبیت و اعتماد در روابط اجتماعی از جمله عناوین این فصل می باشند. در فصل یازدهم، کاربردهای شوخی در مقابله با استرس، و نقش شوخ طبعی در حیطه های پزشکی، محیط کار، محیط آموزشی، بیمارستان ها و غیره مورد بررسی قرار گرفته انـد. در نهایت، آخرین، جالب ترین و کاربردی ترین، فصل کتـاب نیز به آموزش مهارت های شوخی اختصاص یافتـه است
شماره ی تماس :
اصفهان > اصفهان
قیمت : 2,500 تومان